Image Alt
This page is

OVER

Ultimate Fit Veenendaal

Ultimate Fit Veenendaal is een sportschool waar je geheel op je eigen niveau kunt sporten. Wacht niet langer en meld je aan! Ons unieke trainingsaanbod zorgt ervoor dat jij effectief en veilig aan jouw fitheid kunt werken.

AANMELDEN

DE LOCATIE

Wij zijn te vinden aan de Wageningselaan 2a in Veenendaal. Een sportschool van ruim 800 vierkante meter met alle faciliteiten om jou te helpen bij het behalen van jouw doelstellingen. Ultimate FIT Veenendaal beschikt over voldoende gratis parkeerplaatsen en kleedkamers met douches. Daarnaast mag een kop koffie in de lounge voor of na jouw workout niet ontbreken.

COMMUNITY

Ultimate FIT Veenendaal kan ook jouw tweede thuis worden, een sportschool waar je graag bent. De leden maken de sportschool, dit merk je vanaf het eerste moment. Van uitleg geven en aanmoedigen bij jouw eerste les tot een praatje maken na de training met een kop koffie. Je voelt je geen enkel moment buitengesloten.

Wat onze leden met elkaar gemeen hebben, is dat zij iedere training beter willen worden. Zij halen het uiterste uit zichzelf door iedere training weer 100% te geven. Door elkaar te stimuleren en motiveren, zorgen zij er samen met onze coaches voor dat jij de beste versie van jezelf wordt. Ongeacht jouw niveau of ervaring.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ultimate Fit is gevestigd te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder KvK-nummer 76661091.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN LES
a. Deze Algemene Voorwaarden Ultimate Fit zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training en/of outdoor work out (een Les), aangeboden en/of verzorgd door Ultimate Fit.
b. Een les is: Bootcamp training, Strenght and Conditioning (WOD) Hardlopen (running crew) Personal Training, HIIT trainingen, Box trainingen, kids en de andere programma’s welke actueel worden aangeboden alsook deelname aan challenges of 6-8 wekelijkse programma’s met een einddoel.
c. Deze Algemene Voorwaarden Ultimate Fit zijn van toepassing op elk abonnement en elk programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een les of specifiek programma waarvoor is aangemeld of waaraan men deelneemt ( zoals een proefles ) welke overeenstemming dient te blijken uit online of schriftelijke registratie van een deelnemer.
d. Zowel door aanschaf van een abonnement of programma abonnement, alsook door deelname aan een les of challenge programma, verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Ultimate Fit.
e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden van Ultimate Fit geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
f. Ultimate Fit kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Ultimate Fit. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Ultimate Fit verstrekt.

2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Ultimate Fit en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen. Welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer zichtbaar in de geldende app.
b. Voor Ultimate Fit ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultimate Fit. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Ultimate Fit en een Deelnemer bestaat uit:(i) een abonnement, dat bestaat uit: (a) een abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een of meerdere bootcamp lessen, of(b) een onbeperkt abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal lessen zoals crosstraining of HIIT of open gym of (c) bokszaktraining, of ( d ) exclusive groep deelname of ( e ) Fitkidz of ( f ) Personal Training of ( g) stay fit 60 + of na intekening op extra speciale thematrainingen op de huidige of verschillende locatiesOnder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een abonnement te allen tijde vervangen door een hoger abonnement, onbeperkt.
Een abonnement vervangen door een lager abonnement, kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende abonnement:(i) het nieuwe abonnement heeft een looptijd van minimaal één jaar en kan per maand opgezegd worden(ii) het oude abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe abonnement voor de dan geldende actuele prijzen.
e. Ultimate Fit voert iedere les uit naar beste inzicht en vermogen. Wij verbinden ons echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Wij staan nimmer in voor de resultaten die de deelnemer met het volgen van een sessie beoogt te behalen.
f. De deelnemer dient zich vijf minuten voorafgaande aan de betreffende les omgekleed te melden op de afgesproken locatie ( bootcamp of binnen in de zaal ) en zal gedurende de sessie de aanwijzingen van de trainer opvolgen.
g. Een offerte is altijd vrijblijvend. Ultimate Fit is gerechtigd om de offerte na 7 dagen te herroepen. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
h. Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

3. ABONNEMENTEN
a. Een abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een abonnement is beperkt geldig. Als een Abonnement is verlopen, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Les.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een abonnement worden opgeschort. Ultimate Fit heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
d.Een abonnement heeft een geldigheid van één (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd tegen de dan actuele prijzen.
e. Een abonnement is ten allen tijde schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een abonnement. Op dit moment is het inschrijfgeld €20,00
b. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de abonnementen en (ii) staan op de website van Ultimate Fit. Ultimate Fit heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Ultimate Fit.
c. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden via automatische incasso. De aanschaf van abonnement(en) loopt via de PaynPlan app.
d. Ultimate Fit heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan

6. ONTBINDING
a. De Deelnemer kan een overeenkomst met Ultimate Fit ontbinden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met Ultimate Fit ontbinden.
g. Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.
h. Bij het afsluiten van een abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door Ultimate Fit

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP
a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem van PaynPlan app. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Les.
b. Ultimate Fit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Ultimate Fit en in PaynPlan App.
c. Buitengewone omstandigheden leveren voor Ultimate Fit overmacht op en ontheffen Ultimate Fit van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Ultimate Fit ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
d. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Ultimate Fit is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Les door gevaarlijke weersomstandigheden.Op grond van afzegging door ons als bedoeld in dit artikel, maakt de deelnemer nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.
e. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Ultimate Fit van de Les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een Les geschiedt op eigen risico.
b .Ultimate Fit haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Les.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van , haar Ultimate Fit en trainers, is Ultimate FIT niet aansprakelijk.
d. Ultimate Fit is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Les. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. Ultimate Fit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Les. Een Les is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Les. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. Ultimate Fit behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Les.
g. Ultimate Fit is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Les.
h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Les is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. Ultimate Fit respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. Ultimate Fit gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Ultimate Fit deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c. Ultimate Fit zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De trainers m/v van Ultimate Fit en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e. Ultimate Fit is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en films te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd, gebruikt voor promotionele doeleinden en/of gebruik door derden. Indien de deelnemer, ouder of voogd hiertegen bezwaar heeft, kan de deelnemer, ouder of voogd dit voor de activiteit aan het deelnemen van de activiteit bij Ultimate Fit melden. Op de verwerking van persoonsgegevens door Ultimate Fit is tevens het Privacy Statement van toepassing.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden Ultimate Fit kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Ultimate Fit.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
Versie: Februari 2020

BLOG
Sluiten
About